Get Adobe Flash player
Start

 

Zarząd Koła Cietrzew Toszek ustala następujący regulamin prac gospodarczych:

 1. Każdy myśliwy zobowiązany jest do wniesienia rocznej opłaty na rzecz prac gospodarczych w wysokości ustalonej przez Walne Zgromadzenie Koła, do dnia 30 maja każdego roku gospodarczego.

 2. Myśliwy, który chce zamienić obowiązek płacenia prac gospodarczych, zobowiązany jest zgłosić w formie pisemnej taką wolę do Zarządu Koła, do końca maja roku gospodarczego. W takim wypadku, mogą zostać zlecone myśliwemu do wykonania określone prace w łowisku.

 3. Określone prace w łowisku muszą być wykonane w wyznaczonym przez Zarząd Koła terminie, jednak nie później niż do 31.10.roku gospodarczego. Niewykonanie prac w terminie skutkuje natychmiastowym obciążeniem myśliwego kosztami na rzecz prac gospodarczych.

 4. Rozliczenie prac gospodarczych odbywać się będzie na podstawie wypełnionego przez myśliwego protokołu odbioru prac w łowisku. Prace nie zakończone odebranym protokołem nie będą uznawane.

 5. Odbiór prac odbywać się będzie w obecności 2 członków zarządu lub członka zarządu i członka komisji rewizyjnej.

 6. Osoby wyłączone z prac gospodarczych: Zarząd Koła i członkowie koła którzy ukończyli 70 rok życia.

 7. Ustala się zryczałtowany cennik wykonania prac gospodarczych:

  a) 30 rh - ambona stacjonarna wykonana z materiału powierzonego i zamontowana w łowisku (w skład prac wchodzą m.in.: montaż budy, wywóz materiału na miejsce docelowe, wkopanie słupów betonowych, konserwacja słupów, budowa ambony, przycięcie przysłaniających gałęzi na długości 30m linii strzału);

  b) 10 rh - wysiadka / zwyżka przenośna wykonana z materiału własnego;

  c) 15 rh - paśnik dla zwierząt;

  d) 5 rh - podsyp;

  e) 2 rh - lizawka okorowana.

  Pozostałe prace według indywidualnego ustalenia z Łowczym / Zarządem Koła.

 8. Druk protokołu odbioru prac gospodarczych dostępny jest na stronie ZO PZŁ Katowice, link:
  http://orl.katowice.pl/images/druki/protokol_czynnosci_gospodarczych.pdf

Faza Księżyca